LOPD

D'acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant, LOPD), FARMÀCIA CLADELLAS NIF 34764184Y us informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit a l'Agència de Protecció de Dades i pertanyen a FARMÀCIA CLADELLAS, tenint com a finalitat la d'atendre les peticions que demaneu. En virtut de l'article 5 de la citada llei, sereu degudament informat amb tot detall als nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioneu.

Informació: Alta de Dades

Les dades facilitades per Vosaltres en els documents del lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de FARMÀCIA CLADELLAS inscrit a l'Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades per a la gestió interna dels contactes comercials que sol·licitin informació o amb aquells amb els que es manté una relació comercial.

A excepció en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personales són voluntàries. L'afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-vos de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció LOPD, FARMÀCIA CLADELLAS, Av del Vallès, 27, 08192 Sant Quirze del Vallès, o bé, enviant aquesta sol·licitud a l'adreça de correu electrònic info@farmaciacladellas.com, cumplint així la notificació prevista a l'article 5.4 de la mateixa.


LOPD

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), FARMACIA CLADELLAS NIF 34764184Y le informa que los datos recogidos en este sitio web serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a FARMACIA CLADELLAS, teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione.

Información: Alta de Datos

Los datos facilitados por Usted en los documentos del sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de FARMACIA CLADELLAS inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se mantiene una relación comercial.

Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias. El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a: Atención LOPD, FARMACIA CLADELLAS, Av del Vallès, 27, 08192 Sant Quirze del Vallès, o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico info@farmaciacladellas.com, cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.